Rompo Product Co.,Ltd

ประวัติบริษัทร่มโพธิ์

บริษัทร่มโพธิ์โปรดักส์ จำกัด เดิมชื่อ บริษัทร่มโพธิ์คอนกรีต จำกัด จัดตั้งเมื่อ สิงหาคม 2532 และได้เปลี่ยนเป็นบริษัทร่มโพธิ์โปรดักส์จำกัด ในวันที่ 12 กันยายน 2538 เป็นกิจการผู้ผลิตและจำหน่ายพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นโครงการบ้านจัดสรร  ผู้รับเหมา  และร้านค้ารับขายต่อ  ฐานลูกค้าอยู่ในเชียงใหม่ ลำพูน  และลำปาง  ปัจจุบันมีการขยายการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์รั้วสำเร็จรูป  รั้วคาวบอย  พื้นลอน  และมีโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในอนาคต  บริษัทร่มโพธิ์โปรดักส์ เป็นบริษัทย่อยของบริษัทดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายคุณภาพ

” ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน บริการดี มีความรับผิดชอบ “

พันธกิจ

  • บริษัทร่มโพธิ์โปรดักส์จำกัด ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นความมีคุณภาพทั้งระบบ และปรับปรุงสินค้าและบริการ อย่างต่อเนื่อง
  • ดำเนินการพัฒนาวัตกรรมใหม่ ๆ ให้มีความหลากหลายและตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภค